CPF ได้รับคัดเลือกเป็นบ.นำร่อง ร่วมโครงการ วีกรีน ม.เกษตรฯ ต้นแบบนำเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การปฏิบัติจริง - WHAT JOURNAL

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, December 15, 2022

CPF ได้รับคัดเลือกเป็นบ.นำร่อง ร่วมโครงการ วีกรีน ม.เกษตรฯ ต้นแบบนำเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การปฏิบัติจริง


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือ ซีพีเอฟ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ มาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร (Circular Economy Management System for the Organization) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการปฏิบัติจริงในองค์กร

ความร่วมมือดังกล่าวเพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นโครงการฯระหว่างศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเอกชนรวม 32 บริษัท จาก 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ และอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด โดยได้รับเกียรติจาก ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีลงนาม ร่วมกับบริษัทเอกชน 32 แห่ง โดยในส่วนของซีพีเอฟ โดยบริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก) มีนายเกริกพันธุ์ ดีประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนลงนาม ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

นายเกริกพันธุ์ กล่าวว่า บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก) ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทนำร่องเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร ร่วมผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การปฏิบัติจริง เป็นโรงงานนำร่องของซีพีเอฟ จากกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ยกตัวอย่างโครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีการดำเนินการในโรงงาน อาทิ การใช้พลังงานทดแทนโซลาร์ รูฟท็อป (Solar rooftop) การนำตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียมาเปลี่ยนเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อผลิตไฟฟ้า ลดของเสียที่ถูกนำไปกำจัดสู่ภายนอก และการขยายผลโครงการการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทั้ง solar rooftop และ solar floating จากธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ (โรงงานอาหารสำเร็จรูปโคราช) ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว นอกจากทางโรงงานฯ จะได้รับความรู้ในเรื่องระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้ว ยังเป็นการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรที่ทราบถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆที่จะนำมาใช้กับเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียน การนำแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ลดปริมาณขยะให้เป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ.2030 หรือ พ.ศ. 2573 ตามเป้าหมายความยั่งยืนของซีพีเอฟ CPF 2030 Sustainability in Action และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ด้าน รศ. ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวีกรีน ในฐานะหัวหน้าโครงการ ฯ กล่าวว่า ประเทศไทยมี BCG Model เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งได้รับการตอบรับจากภาคเอกชน แต่ยังมีคำถามว่าจะนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติอย่างไร ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม เห็นว่ามาตรฐานเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาดกับคู่ค้าธุรกิจ หรือประเทศที่ไทยส่งออกสินค้า ซึ่งทั่วโลกมีนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน ดังนั้น การที่ประเทศไทยมีการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก จึงต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการแสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมาตรฐานการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร เพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งระดับภูมิภาคและระดับสากล

สำหรับโครงการ การพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กรเพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือ บพข. ระยะเวลาดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนำร่อง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่่วยสนับสนุนให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดปริมาณของเสีย ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ช่่วยผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป

ที่มา: https://prarena.ixz.one/2022/12/cpf-news-cpf-circular-economy.html (ดูรายละเอียดและภาพประกอบเพิ่มเติม)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages